حسگر مجاورتی – (Proximity Sensor)

حسگر مجاورتی – (Proximity Sensor) حسگر مجاورتی یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ گونه تماس