فلزیاب فرکانسی ترکیبی – شاهین احمدیان

فلزیاب فرکانسی ترکیبی – شاهین احمدیان فلزیاب فرکانسی فلزیاب فرکانسی ترکیبی از دسته فلزیاب یا رادار زمینی دستی با قدرت تشخیص و تفکیک بازتاب فرکانس