گواهینامه TCKIT – شاهین احمدیان

گواهینامه TCKIT – شاهین احمدیان گواهینامه TCKIT گواهینامه TCKIT موسسه TCKIT-Academy عضو شبکه i-move آلمان، بخشی از شبکه بین المللی موسسه آموزش فنی و حرفه‌ای